systemickafabrika banner uzky tmavy

Školy

Systemická fabrika získala společně se Systemickým institutem akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k provádění vzdělávacích programů pro pedagogické pracovníky. Akreditace slouží k realizaci vzdělávacího programu s názvem „Náš svět se tvoří v našich hlavách“. 

Co tento vzdělávací program přináší?

  • Systemický přístup podporuje uvědomění si vlastních zdrojů, potřeb a oblastí pro další rozvoj
  • Pomáhá rozpoznat vlastní hranice, tedy vědět, za co vše jsem ve své profesi odpovědný/á
  • Učí opravdu aktivně naslouchat a umožňuje zjistit, co ten druhý potřebuje, netvořit si tedy jen předpoklady
  • Dále pomáhá vnímat školu, třídu, tým pedagogů, jako živý systém
  • Podporuje vnímání různých kontextů pedagogické profese a života a učí s nimi užitečně pracovat
  • Součástí je rovněž konstruktivní zpětná vazba - rozvojový nástroj, který pracuje s pozitivním formováním budoucnosti (nesoustředí se na minulost a chyby)

 Co si účastníci vzdělávacího programu mohou odnést?

  • Především umění sebereflexe, kdy přemýšlím nad tím, jak moje jednání může ovlivnit, že mám ve třídě motivované nebo naopak agresivní děti
  • Využívání konstruktivistického způsobu myšlení. Jak já, prostřednictvím mé výchovy, vzdělání, životních zkušeností a osobní zralosti nahlížím na svět
  • Umění vést pomáhající rozhovor, pomocí kterého zjistím, co druhý skutečně potřebuje (co je příčinou jeho stížnosti, agrese, demotivace)

Nabízíme změnu myšlení zážitkovou formou. Pracujeme s týmovou dynamikou, sdílením společných fenoménů pro pomáhající profese a inspirace – lidé se učí od sebe navzájem. Bereme do hry celý systém školy – učitele, vedení, žáky, rodiče, protože věříme, že „problémové jevy“ nevznikají odděleně v úrovni jednotlivců, ale spíše nefunkčností systému.

Nejvyšším rámcem nám bude Vaše vize, jaké chcete mít prostředí ve školám ve Vašem městě – např. respektující, partnerské atd. Budeme s učiteli pracovat na tom, aby svým chováním a přístupem k dětem a rodičům naplňovali tuto vizi.

Časový rozsah programu: 4 - 5 dní (den 6 hodin).

Školy se kterými jsme již spolupracovali naleznete v referencích.